Thép hình chữ H - THÉP ÂU VIỆT THÉP TẤM THÉP HÌNH THÉP ỐNG ĐÚC THÉP ỐNG HÀN ỐNG MẠ KẼM
 

Thép hình chữ H

Thép hình chữ H 175 x 175 x 7.5 x 11
Đăng ngày 15-09-2014 11:09:02 AM

Thép hình chữ H 390 x 300 x 10 x 16
Đăng ngày 15-09-2014 11:08:31 AM

Thép hình chữ H 588 x 300 x 12 x 20
Đăng ngày 15-09-2014 11:07:50 AM

Thép hình chữ H 488 x 300 x 11 x 18
Đăng ngày 15-09-2014 11:07:09 AM

Thép hình chữ H 400 x 400 x 13 x 21
Đăng ngày 15-09-2014 11:06:30 AM

Thép hình chữ H 350 x 350 x 12 x 19
Đăng ngày 15-09-2014 11:05:44 AM

Thép hình chữ H 300 x 300 x 10 x 15
Đăng ngày 15-09-2014 11:03:55 AM

Thép hình chữ H 250 x 250 x 9 x 14
Đăng ngày 15-09-2014 11:03:14 AM

Thép hình chữ H 200 x 200 x 8 x 12
Đăng ngày 15-09-2014 11:02:31 AM

Thép hình chữ H 150 x 150 x 7 x 10
Đăng ngày 15-09-2014 11:01:33 AM

Thép hình chữ H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn
Đăng ngày 15-09-2014 11:00:36 AM

Thép hình chu H 100 x 100 x 6 x 8 Chn
Đăng ngày 15-09-2014 10:59:18 AM